Norsk-islandsk handelskammer – Vedtekter

Vedtekter godkjente på årsmöte 19 May 2016

Vedtekter for Det norsk-islandske handelskammer

§1 Navn og residens

Foreningens navn er Det norsk-islandske handelskammer (NI) eller Norsk-íslenska viðskiptaráðið. Foreningen holder til på kontoret til det Islandske Handelskammer i Reykjavík.

§2 Formål og oppgaver

Foreningens formål er å bidra til økt handel og økonomisk samarbeid mellom landene. Foreningen søker å samarbeide med de parter i Norge og Island som jobber med tilsvarende prosjekter. For å oppnå disse målene organiseres det informasjonsmøter og konferanser, hvor det gis opplysninger om landenes næringsliv, investerings- og handelsmuligheter.

Foreningen søker i tillegg å verne om medlemmenes interesser overfor norske og islandske myndigheter.

§3 Medlemmer

Personer, bedrifter og organisasjoner på Island og i Norge som ønsker å  jobbe mot foreningens mål kan bli medlemmer. Hvert medlem har en stemme på foreningens møter. Stemmeretten opphører imidlertid hvis ikke medlemsavgiften er betalt innen betalingsfristen. Utmelding fra foreningen skal sendes skriftlig med 30 dagers forvarsel. Styret har rett til å kaste ut medlemmer hvis de ikke følger foreningens målsetninger.

Generalforsamling kan velge æresmedlem som styret utnevner. Æresmedlemmet har møterett men ikke stemmerett.

§4 Finansielle ressurser

Foreningens virksomhet er finansiert av medlemskontingent og inntekt fra annen virksomhet. Medlemskontingent blir bestemt på generalforsamlingen etter forslag fra styret. Større begivenheter blir finansiert hovedsakelig gjennom støtte. Regningene blir lagt fram av foreningens direktør og underskrevet av styreleder, eller nestleder i hans fravær, og av minst tre andre styremedlemmer.

Alle medlemmer i styret skal gjøre seg kjent med foreningens regnskap og sende inn endringsforslag minst tre uker før generalforsamling. Regnskapsåret er 31. Mars til 1. April. 

§5. Styret

Styret består av maks ni medlemmer som velges på generalforsamlingen. Optimalt så skal to eller tre av disse medlemmene være lokalisert på Island. Leder og nestleder velges også på generalforsamlingen. Styret velger en direktør som har ansvar for foreningens daglige oppgaver.

§6 Styremøter

Leder, eller nestleder i leders fravær, skal kalle inn til styremøte. For at styremøtet skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av styremedlemmene møte opp. Ved stemmelikhet i styret har leder, eller nestleder, makt til å ta den endelige avgjørelsen.  

§7  Forpliktelser

Styrets leder representerer foreningen utad. Andre styremedlemmer kan stå fram på vegne av foreningen i de tilfeller styret har bestemt at det er passende. Styrets leder og nestleder i hans fravær har rett til å forplikte foreningen (økonomisk eller på annen måte), men kun etter godkjenning fra et annet styremedlem og fra foreningens direktør.

§8 Generalforsamling

Foreningens generalforsamling skal holdes innen slutten av mai hvert år. Innkalling til generalforsamling skal sendes minst tre uker i forveien. Generalforsamling skal behandle følgende saker:

1.Godkjenning av dagsorden, valg av møtedirigent og referent.

2.Årsberetning fra styret

3.Regnskap

4.Vedtektsendringer

5.Valg av styre, styreleder og nestleder.

6.Valg av to revisorer

7.Fastsettelse av medlemskontingent

8.Andre saker.

§9 Møter

Til vanlige møter skal innkalling sendes innen god tid.  

§10 Endring på vedtekter 

Foreningens vedtekter kan kun endres på generalforsamlingen. Forslag om endring på vedtekter skal legges frem for styret senest fire uker før generalforsamlingen. Alle forslag om vedtektsendringer skal sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamling og skal være underskrevet av forslagsgiver. Det samme gjelder forslag om opphøring av foreningen. Vedtektsendringer eller forslag om opphør av foreningen skal avgjøres med 2/3 av stemmene på generalforsamlingen. I tilfelle foreningen opphører skal disponible eiendeler gå til organisasjoner eller foreninger som har det som mål å styrke handel og økonomisk samarbeid mellom Norge og Island. 

Norsk-islandsk handelskammer

Hús atvinnulífsins

Borgartúni 35, 5. hæð

105 Reykjavík

Kontakt

bilateral@chamber.is

+354 510 7100